کانون معلولان

«  دنیایی بهتر برای همه، با کمک یکدیگر »

آحاد مردم ایران به اقتضای منشا مشترک در آفرینش، کرامت یکسان و همچنین تابعیت جمهوری اسلامی ایران به عنوان شهروند، در برابر قوانین کشور از حقوق یکسانی برخوردارند. بر این اساس تمام وزارتخانه ها، سازمان ها ، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها مکلف به تدوین و برنامه ریزی خدمات خود  به گونه ای هستند که کلیه شهروندان صرف نظر از تفاوت های جسمی، جنسیتی، سنی و اجتماعی بتوانند از این خدمات بطور یکسان برخوردار شوند.

 افراد دارای معلولیت نیز بعنوان شهروندان شهر محسوب می شوند. نگاهی واقع بینانه به وضعیت زندگی و نحوه  ارتباطات این افراد، ایجاب می کند که مبانی تحقق فرصت ها و عدالت اجتماعی در خصوص آنها همچون سایر آحاد جامعه مد نظر قرار گیرد. لذا بمنظور افزایش مشارکت اجتماعی معلولان و توجه و رسیدگی به مشکلات آنها و همچنین بسترسازی برای حضور معلولان در جامعه، اداره کل سلامت شهرداری تهران تشکیل کانون معلولان را در هر یک از محلات شهر تهران  در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به گسترش کمی و کیفی فعالیت این کانون در سال 92 در حال حاضر  این کانون در 374 محله شهر تهران تشکیل و با  عضویت 7500 نفر فعالیت می نماید.

 اهم فعالیتهای انجام شده :

تشکیل اتاق فکر معلولان و به طبع آن تشکیل شورای راهبردی معلولان شهرداری تهران

اجرای ویژه برنامه های  طرح استقبال از بهار در جهت مناسب سازی فضاهای شهری

برگزاری نشستهای تخصصی دبیران منطقه ای کانون معلولان

برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه اعضای کانونهای معلولان

اجرای ویژه برنامه روز جهانی معلولان